НА ВНИМАНИЕТО НА:         

 ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с предмет „Доставка на газов мотокар, електро-палетна количка и стакер за нуждите на Стад ООД“ по проект “Разкриване на нови и устойчиви работни места в “СТАД” ООД” по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, Оперативна програма “РЧР“ .

 

Уважаеми ДАМИ/ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на гореописаната процедура Ви съобщаваме, че на 07.12.2016 г. От 10:30 ч. в сградата на СТАД ООД, находяща се в гр. София, ул. Околовръстен път № 467, ще се проведе сесия по отваряне на постъпилите за участие оферти.

 

 

05.12.2016 г.                                                                                                                                                                          Управител:

                                                                               Димитър Близнаков