Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
за инвестиционно предложение

 1. Изграждане на „Търговски парк с магазини, кафе и бърза закуска, трафопост, паркинг и автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 27303.42.705, местност „Малио герен“, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София.
 1. „Трасе за транспортна инфраструктура“ от ПИ 42.705 до път с трайна настилка – Републикански път III-105, съставляващ ПИ 27303.52.191, чрез част от поземлени имоти с идентификатори: 27303.42.430 и 27303.42.131, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София. Ще бъде изработен и представен проект на ПУП-ПП.
 1. „Трасе за изместване на участък от въздушен електропровод 20KV „Новоселци“ между ТП „Мандра“ и с. Елин Пелин“.
 1. „Монтаж на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 1,49MW, върху покривните конструкции на сградите, които ще се изградят в търговския комплекс, в поземлен имот с идентификатор 27303.42.705, местност „Малио герен“, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София“.

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище

„ЕЛИН ПЕЛИН РИТЕЙЛ“ ЕООД, ЕИК 206868735

чрез Христо Иванов Близнаков, управител

гр. София, п.к. 1324, район „Люлин“, бул. „Луи Пастьор“ № 30

 1. Пълен пощенски адрес.

гр. София, п.к. 1324, район „Люлин“, бул. „Луи Пастьор“ № 30

 1. Телефон, факс и e-mail.

0888714030, hbliznakov@stad.bg

 1. Лице за контакти.

          Владимир Христов

гр. София, п.к. 1324, район „Люлин“, бул. „Луи Пастьор“ № 30

Телефон: 0888398149, е-mail: vhristov@stad.bg

 

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с проектиране и изграждане на обект:  „Търговски парк с магазини, кафе и бърза закуска, трафопост, паркинг, автомивка и монтаж на фотоволтаична система“, както и ПУП-ПП на „Трасе за транспортна инфраструктура“ и ПУП-ПП на „Трасе за изместване на участък от въздушен електропровод“.

Въз основа на това в рамките на имота предстои да се реализира комплекс от търговски обекти за хранителни стоки, дрехи, козметика, услуги и т.н. Разположението им ще се съобрази с възможностите за обезпечаване на транспортен достъп, захранване с електричество, водопровод и канал.

Върху покривните конструкции на сградите в търговския парк ще бъдат монтирани фотоволтаични панели за производство на електрическа енергия за собствени нужди, която да захранва съществуващите  консуматори на електрическа енергия  в имота. Фотоволтаичните панели са разпределени в спрингове и влизат в 15 бр. инвертора по 100kW с трифазен изход, честота 50Hz и напрежение 800/230V.

Обектът ще бъде изграден на територията на поземлен имот с идентификатор 27303.42.705, с площ 28709 кв.м., местност „Малио герен“, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София.  собственост на възложителя, съгласно Нотариален акт № 195, том.II, рег. 626, дело 364 от 24.03.2022г.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Настоящото инвестиционното предложение е във връзка с промяна предназначението на земеделската земя и последващо издаване на виза за проучване и проектиране на обекта. С разработения проект на ПУП-ПЗ за ПИ 27303.42.705 в гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София  се формира Производствена зона (Пп), застрояване, допустимо съгласно чл. 8, т. 1 от ЗУТ, чл. 25 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Застрояването на обектите ще бъде свободно.

За тази територия устройствените показатели са:

 • плътност на застрояване – 80%;
 • интензивност на застрояване – 2,5;
 • минимална озеленена площ – 20%;
 • кота корниз до 15м. височина.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), за обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.

Заинтересованото лице е инвеститорът на обекта.

Основанието за промяна предназначението на земеделската земяобщинска публична собственост, съгласно чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ е Решение № 264, по протокол № 9 от заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 31.05.2012г. (което приложено Ви предоставям).

Предвид обстоятелството, че всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда и изграждане на трасета за:

„Трасе за транспортна инфраструктура“ от ПИ 27303.42.705 до път с трайна настилка – Републикански път III-105, съставляващ ПИ 27303.52.191, чрез част от поземлени имоти с идентификатори: 27303.42.430 и 27303.42.131, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София.

Тъй като полските пътища (селскостопански, горски, ведомствени пътища) са общинска публична собственост, съгласно чл.30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд се извършва след предварително писмено съгласие на министъра на земеделието, храните и горите или решение на общинския съвет, с Решение № 264, по протокол № 9 от заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 31.05.2012г. (което прилагам), ОбС дава съгласие елементите на техническата инфраструктура да бъдат изграждани в съответсвие с изискването на чл. 21, ал. 2 и 3 и чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ.

С проект на ПУП-ПП е предвидено  „Трасе за изместване на участък от въздушен електропровод 20KV „Новоселци“ между ТП „Мандра“ и с. Елин Пелин“.

Трасето за изместване на участъка от въздушния електропровод не е обект на ЗОЗЗ по смисъла на чл. 17а, ал.2 от ЗОЗЗ (Не се изисква утвърждаване на площадки и трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена и необходимата площ на всяко едно от прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, е до 15 кв. м, за линейните обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110 kV и по-високо – необходимата площ на всеки елемент от линейния обект е до 100 кв. м, а за кранови възли, станции за катодна защита, свещи, контролно-измервателни прибори и електрически съоръжения към газопроводи с площ не по-голяма от 300 кв. м.). ПУП-ПП ще бъде процедиран по реда на ЗУТ.

„Монтаж на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 1,49MW, върху покривните конструкции на сградите, които ще се изградят в търговския комплекс, в поземлен имот с идентификатор 27303.42.705, местност „Малио герен“, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София“.

Върху покривните конструкции на сградите в търговския парк ще бъдат монтирани фотоволтаични панели за производство на електрическа енергия за собствени нужди, която да захранва съществуващите  консуматори на електрическа енергия  в имота. Фотоволтаичните панели са разпределени в спрингове и влизат в 15 бр. инвертора по 100kW с трифазен изход, честота 50Hz и напрежение 800/230V.

Очакван годишен добив на електроенергия – съгласно утвърдена европейска директива, очакваният потенциален годишен добив на електроенергия възлиза на 1,568GWh.

Заземителна инсталация

Всички фотоволтаични панели, конструкции и трафопостове, трябва да се присъединят към общ заземителен контур с преходно съпротивление – не по-голямо от 4Ω.

Връзка с електроразпределителната мрежа

Подробна информация за окабеляването на панелите по спрингове и инвертори ще се предостави в работна фаза на проекта.

Сгради и съоръжения

В рамките на имота предстои да се реализира комплекс от търговски обекти за хранителни стоки, дрехи, козметика, услуги, които в конструктивно отношение ще бъдат изпълнени както следва:

 • Сглобяема стоманобетонна носеща конструкция (покривната конструкция ще е също стоманобетонна, но може да е и метална)
 • Фасадните стени са от панели с минерална вата с дебелина 12см и ширина 100 см, с хоризонтален монтаж. Входните витрини са предвидени с окачена фасада с прекъснат термомост и автоматични плъзгащи се врати.
 • Покривът е от LT ламарина, върху която са положени два пласта твърда минерална вата (10+5см), Fp≥600N. Върху тях, механично фиксирана към ламарината, е положена рулонна TPO (термополиолефинова) хидроизолациоинна мембрана.
 • Подовата настилка ще е изпълнена от шлайфан бетон, гранитогрес или с PVC настилка.
 • Вътрешните преградни стени са от гипсокартон, като на необходимите места се предвиждат пожарозащитни стени със съответната степен на огнеустойчивост по сертифицирана система.

За функционирането на парка ще се обособи паркинг от 313 паркоместа със съответните подходи за вход/изход за посетители, товаро/разтоварни дейности и т.н.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Захранването на обекта с вода ще се осъществи чрез водопроводно отклонение от селищен водопровод на гр. Елин Пелин. Съгласно становище на ЕООД „Водоснабдяване и канализация“, София област, с изх. № ТО-03-233/28.07.2022г., което приложено Ви предоставям, имотът ще бъде присъединен от уличен водопровод (Ø100 АЦ), положен по улица, западно от имота. В имота има съществуващ собствен водоизточник – сондаж.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейни нужди от съществуващата ВиК мрежа в района, а за битови – от съществуващ в имота сондаж.

През експлоатационния период не се предвижда използването на други природни ресурси.

Захранването на обекта с електроенергия ще стане от електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД, чрез изместване на участък от въздушен електропровод 20KV „Новоселци“ между ТП „Мандра“ и с. Елин Пелин“ (съгласно Указания на ЧЕЗ Разпределение България АД и приложен ПУП-ПП) и чрез изграждане в границите на имота на двоен трафопост – БКТП, тип моноблок, 2х800 kVA, съгласно становище SAP № IB-32-22-16489 от 29.08.2022г. за условия и начин за присъединяване на клиенти към електрическата мрежа, което приложено Ви предоставям.

Отоплението на сградите се предвижда с инверторни климатици.

Хумусът от строителната площадка ще бъде иззет преди започване на строителните работи, като същият ще се ползва за вертикална планировка на терена. Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните работи. Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района.

Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.

По време на строителството, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда  и здравето на хората. Няма да се използва взрив.

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Предметът на инвестиционното предложение не е свързан с генериране на отпадъци и/или третирането им.

Възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатацията на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

По време на строителството на обекта ще се генерират основно отпадъци със строителен характер – бетон, желязо и стомана, кабели и др., категоризирани съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014г.). Всички отпадъци ще се събират разделно на определени за целта места и ще се предават на специализирани фирми, с които ще бъде сключен договор за последващо оползотворяване.

Повърхностният почвен хумусен слой, в границите на предвидената за застрояване площ ще се отстрани за временно съхранение в имота и впоследствие ще се използва при оформяне на вертикалната планировка на терена.

По време на строителството ще се генерират и битови отпадъци с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци, които ще се събират и извозват от сметосъбиращата фирма, обслужваща община Елин Пелин.

Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на отпадъчни води с производствен характер. Ще се генерират основно битово-фекални отпадъчни води, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Същите ще се отвеждат към съществуващата канализационна мрежа на „ВиК София област – район Елин Пелин“ ЕООД, като съгласно приложеното становище на ЕООД „ВиК“ София област, с изх. № ТО-03-233/28.07.2022г., отвеждането на отпадните води от имота ще бъде осъществено посредством съществуваща улична канализация Ø1000 Б, положена по прилежащата западно от имота улица. Уличната канализация е смесена. Дъждовните води ще бъдат зауствани в уличната смесена канализация.

За пречистване на водата от мазнини, петролни препарати и твърди частици като кал, пясък, остатъци от храна и др., към канализационната система на отделните обекти, съгласно технологичните проекти, ще бъдат избрани и монтирани каломаслоуловители.

          Разглежданото инвестиционното предложение не е свързано с употреба или съхраняване на опасни химически вещества от Прииложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, поради което обектът не се класифицира като предприятие/съоръжение с висок или нисък рисков потенциал.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

По време на изграждането и експлоатацията не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Няма предпоставка за риск от големи аварии и/или бедствия, свързани с инвестиционното предложение

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

По време на СМР на обекта не съществува здравен риск за човешкото здраве.

Съгласно разпоредбите на  §1, т. 12 на ДР на ЗЗ, факторите за жизнената среда са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух;

По така изброените фактори, ИП може да окаже влияние на буква г) шум и вибрации и буква и) въздух.

По отношение на шума и вибрациите има минимален риск, тъй като имотът е достатъчно отдалечен от населено място. По отношение на замърсяване на въздуха, ще бъдат взети предварителни мерки за ограничаване на емисиите от прах при строителството и експлоатацията.

Ще бъдат спазвани правилата за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Наредба №2/2004год. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Обектът „Търговски парк с магазини, кафе и бърза закуска, трафопост, паркинг, автомивка и монтаж на фотоволтаична система“, ПУП-ПП на „Трасе за транспортна инфраструктура“ и ПУП-ПП на „Трасе за изместване на участък от въздушен електропровод“, ще бъде изграден в ПИ 27303.42.705 с начин на трайно ползване: „Нива“, с площ 28709 кв.м., в гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, обл. София, собственост на „ЕЛИН ПЕЛИН РИТЕЙЛ“ ЕООД, ЕИК 206868735, при граници и съседи:

– от север – поземлен имот с идентификатор 27303.42.131- селскостопански, горски, ведомствен път, част от който се предвижда за обособяване на трасе за транспортна инфраструктура, съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ;

– от запад – поземлен имот с идентификатор 27303.42.430 – селскостопански, горски, ведомствен път, част от който се предвижда за обособяване на пътни връзки „вход“ и „изход“ от Републикански път III-105, съставляващ ПИ 27303.52.191;

– от юг – поземлен имот с идентификатор 27303.42.130 селскостопански, горски, ведомствен път (в процедура за промяна на предназначението извън настоящото инвестиционно предложение);

–  от изток – поземлени имоти с идентификатори:  27303.42.132 и 27303.42.30.

Географски координати – 42.65620,23.59041. Надморска височина – 540 м.

Спомагателните съоръжения, необходими за изграждането на обекта ще бъдат разположени в границите на имота.

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

 

Технологичните процеси, свързани с изграждане на обект: „Търговски парк с магазини, кафе и бърза закуска, трафопост, паркинг, автомивка и монтаж на фотоволтаична система“, ПУП-ПП на „Трасе за транспортна инфраструктура“ и ПУП-ПП на „Трасе за изместване на участък от въздушен електропровод“, не са свързани с генериране на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейни нужди от съществуващата ВиК мрежа в района, а за битови – от съществуващ в имота сондаж.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Транспортният достъп ще бъде осигурен чрез изграждане на пътни връзки за „вход“ и „изход“, от Републикански път III-105, съставляващ ПИ 27303.52.191, находящ се на запад от ПИ 27303.42.705, чрез съществуващ път (имот 27303.42.430 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, със засегната площ около 128 кв.м.). За достъп до път с трайна настилка, съгласно изискването на чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ се предвижда и промяна предназначението на част от съществуващ път, имот 27303.42.131 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ (засегната площ около 180 кв. м.), с който ПИ 27303.42.705 граничи на север.

Захранването на обекта с електроенергия ще стане от електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД, чрез изместване на участък от въздушен електропровод 20KV „Новоселци“ между ТП „Мандра“ и с. Елин Пелин“ (съгласно Указания на ЧЕЗ Разпределение България АД и приложен ПУП-ПП) и чрез изграждане в границите на имота на двоен трафопост – БКТП, тип моноблок, 2х800 kVA, съгласно становище SAP № IB-32-22-16489 от 29.08.2022г. за условия и начин за присъединяване на клиенти към електрическата мрежа, което приложено Ви предоставям.

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Настоящото инвестиционното предложение е във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и последващо издаване на виза за проучване и проектиране на обект:  „Търговски парк с магазини, кафе и бърза закуска, трафопост, паркинг, автомивка и монтаж на фотоволтаична система“, ПУП-ПП на „Трасе за транспортна инфраструктура“ и ПУП-ПП на „Трасе за изместване на участък от въздушен електропровод“, в поземлен имот с идентификатор 27303.42.705, местност „Малио герен“, гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, какго и части от поземлени имоти с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ за осигуряване на транспортната инфраструктура, съставляващи: ПИ 27303.42.430, със засегната площ около 128 кв.м. и  ПИ  27303.42.131, със засегната площ около 180 кв. м.

 1. Предлагани методи за строителство.

В рамките на имота предстои да се реализира комплекс от търговски обекти за хранителни стоки, дрехи, козметика, услуги и т.н. Разположението им ще се съобрази с възможностите за обезпечаване на транспортен достъп, захранване с електричество, водопровод и канал.

В конструктивно отношение ще бъдат изпълнени както следва:

 • Сглобяема стоманобетонна носеща конструкция (покривната конструкция ще е също стоманобетонна, но може да е и метална)
 • Фасадните стени са от панели с минерална вата с дебелина 12см и ширина 100 см, с хоризонтален монтаж. Входните витрини са предвидени с окачена фасада с прекъснат термомост и автоматични плъзгащи се врати.
 • Покривът е от LT ламарина, върху която са положени два пласта твърда минерална вата (10+5см), Fp≥600N. Върху тях, механично фиксирана към ламарината, е положена рулонна TPO (термополиолефинова) хидроизолациоинна мембрана.
 • Подовата настилка ще е изпълнена от шлайфан бетон, гранитогрес или с PVC настилка.
 • Вътрешните преградни стени са от гипсокартон, като на необходимите места се предвиждат пожарозащитни стени със съответната степен на огнеустойчивост по сертифицирана система.

Върху покривните конструкции на сградите в търговския парк ще бъдат монтирани фотоволтаични панели за производство на електрическа енергия за собствени нужди, която да захранва съществуващите  консуматори на електрическа енергия  в имота. Фотоволтаичните панели са разпределени в спрингове и влизат в 15 бр. инвертора по 100kW с трифазен изход, честота 50Hz и напрежение 800/230V.

За функционирането на парка ще се обособи паркинг от 313 паркоместа със съответните подходи за вход/изход за посетители, товаро/разтоварни дейности и т.н.

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Елин Пелин е град в Западна България, административен център на община Елин Пелин в Софийска област. Населението му е около 7430 души. Разположен е в югоизточната част на Софийската котловина, между реките Лесновска и Елешница и на 24 километра източно от центъра на София.

Община Елин Пелин се характеризира с висока степен на индустриализация в различните отрасли. На територията ѝ функционират около 3000 фирми и дружества, доказателство за увеличения инвеститорски интерес в региона.

Във връзка с близостта до столицата и наличието на много добра транспортна инфраструктура, построяването на търговския парк в гр. Елин Пелин ще придаде облик на общината като привлекателен за инвестиции, проспериращ туристически и логистичен център, с качествена жизнена и околна среда, съхранени богатства и квалифицирани човешки ресурси.

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционното Предложение не засяга елементи на НЕМ „Натура 2000“.

Най-близко разположените защитени зони са:

 • Защитена зона „Долни Богров – Казичене”, с код BG0002004 (Защитена зона по директивата за опазване на дивите птици);
 • Защитена зона „Лозенска планина с код BG0000165 (Защитена зона по директивата за местообитанията).

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Инвестиционното Предложение няма трансгранично въздействие.

 1. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Дейностите за реализация на инвестиционния проект ще бъдат ограничени само в границите на ПИ 27303.42.705, гр. Елин Пелин.

Имотът граничи със земеделски земи и земи – урбанизирана територия, както следва:

 • от север – поземлен имот с идентификатор 27303.42.131- селскостопански, горски, ведомствен път, част от който се предвижда за обособяване на трасе за транспортна инфраструктура, съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ;
 • от запад – поземлен имот с идентификатор 27303.42.430 – селскостопански, горски, ведомствен път, част от който се предвижда за обособяване на пътни връзки „вход“ и „изход“ от Републикански път III-105, съставляващ ПИ 27303.52.191;
 • от юг – поземлен имот с идентификатор 27303.42.130 селскостопански, горски, ведомствен път (в процедура за промяна на предназначението извън настоящото инвестиционно предложение);
 • от изток – поземлени имоти с идентификатори: 42.132 и 27303.42.30.
 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката не попада в чувствителни и защитени зони. Най-близко разположените защитени зони са:

 • Защитена зона „Долни Богров – Казичене”, с код BG0002004 (Защитена зона по директивата за опазване на дивите птици);
 • Защитена зона „Лозенска планина с код BG0000165 (Защитена зона по директивата за местообитанията).
 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

За изграждане на търговския парк ще бъдат извършени следните допълнителни дейности:

– Изместване на участък от въздушен електропровод 20KV „Новоселци“ между ТП „Мандра“ и с. Елин Пелин“ (съгласно Указания на ЧЕЗ Разпределение България АД и приложен ПУП-ПП) и изграждане в границите на имота на двоен трафопост – БКТП, тип моноблок, 2х800 kVA, съгласно становище SAP IB-32-22-16489 от 29.08.2022г. за условия и начин за присъединяване на клиенти към електрическата мрежа.

– Монтаж на фотоволтаична система върху покривните конструкции на сградите в търговския парк чрез фотоволтаични панели за производство на електрическа енергия за собствени нужди, която да захранва съществуващите  консуматори на електрическа енергия  в имота. Фотоволтаичните панели са разпределени в спрингове и влизат в 15 бр. инвертора по 100kW с трифазен изход, честота 50Hz и напрежение 800/230V. Очакваният годишен добив на електроенергия възлиза на 1,568GWh.

– Изграждане на трасета за транспортна инфраструктура осигурена чрез изграждане на пътни връзки за „вход“ и „изход“, от Републикански път III-105, съставляващ ПИ 27303.52.191, находящ се на запад от ПИ 27303.42.705, чрез съществуващ път (имот 27303.42.430 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път, със засегната площ около 128 кв.м.). За достъп до път с трайна настилка, съгласно изискването на чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ се предвижда и промяна предназначението на част от съществуващ път, имот 27303.42.131 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ (засегната площ около 180 кв. м.), с който ПИ 27303.42.705 граничи на север.

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното намерение е пряко свързано с процедурата за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, на основание одобрени ПУП-ПЗ и ПУП-ПП, последващо издаване на виза за проучване и проектиране на обекта, разрешение за строеж по ЗУТ, като всички процедури следва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 24, ал.5 от ЗОЗЗ по отношение валидиране на решението за промяна предназначението на земеделската земя.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. съществуващо и одобрено земеползване;

Площадката, в която ще бъде реализирано инвестиционното предложение е ситуирана в ПИ 27303.42.705, гр. Елин Пелин, с начин на трайно ползване: „Нива“ и трайно предназначение на територията: „Земеделска“.

Имотите около площадката са предимно земеделски територии, имоти с променено предназначение –  урбанизирани територии и такива в процедура за промяна предназначението.

 1. мочурища, крайречни области, речни устияНе попада и не са установени в близост до имота;
 2. крайбрежни зони и морска околна средаНе попада;
 3. планински и горски райониНе попада.
 4. защитени със закон територииНе попада и не са установени в близост до имота;
 5. засегнати елементи от Националната екологична мрежаНяма;
 6. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойностНяма.

Спецификата на ИП – проектиране и изграждане на „Търговски парк с магазини, кафе и бърза закуска, трафопост, паркинг, автомивка и монтаж на фотоволтаична система“, не предполага негативно въздействие върху територии с културна, археологическа или историческа стойност;

 1. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защитаНе попада.

IV .Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

 1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района.

Здравният риск за работещите се формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум, вибрации и прах). Тези въздействия са ограничени в периода на изграждането на обектите на търговския парк и при работа на открито в рамките на работния ден.

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, т.е. няма да се отделят вредности по време на експлоатацията му.

Инвестиционното предложение няма опасност да замърси почвите или водите, при стриктно спазване на проекта за изграждане и правилната му експлоатация.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква въздействие. Най-близко разположените защитени зони са:

 • Защитена зона „Долни Богров – Казичене”, с код BG0002004 (Защитена зона по директивата за опазване на дивите птици);
 • Защитена зона „Лозенска планина с код BG0000165 (Защитена зона по директивата за местообитанията).

Експлоатацията на търговския парк няма да окаже въздействие върху защитените зони.

 1. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Няма риск от големи аварии или бедствия от реализацията на ИП.

 1. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействие от ИП ще има единствено по време на строителството на сградите. То ще е локално, временно и краткотрайно, изразяващо се в шум от строителната техника.

 1. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Въздействието е в границите на разглеждания имот и не се очаква отрицателно въздействие върху населението.

       6.Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от поява на въздействие върху компоненти на околната среда от дейността се определя като минимална и ще бъде единствено по време на строителството.

 1. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействието е обратимо и краткотрайно – само при работа на строителната техника.

 1. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Настоящото инвестиционно предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени дейности.

 • Инвестиционното предложение е свързано с процедури по промяна предназначението на земеделската земя по реда на ЗОЗЗ.
 • Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, входирана в РИОСВ – София с вх. № 17426/16.09.2022г.
 1. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Предвид характера на ИП въздействията по време на СМР са временни.

 1. Трансграничен характер на въздействиетоНяма.

            11.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Възложителят ще осъществява контрол по време на строителството и експлоатацията на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Няма.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Копие от Нотариален акт № 195, том.II, рег. 626, дело 364 от24.03.2022г.;
 2. Копие от Скица № 15-893106-09.08.2022г., издадена от СГКК – Софийска област;
 3. Мотивирано предложение с приложено задание за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ  27303.42.705, гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София;
 4. ПУП-ПП за „Транспортна инфраструктура“, ведно със скици на полските пътища, съставляващи ПИ 27303.42.430; ПИ 27303.42.431;
 5. ПУП-ПП за изместване на участък от въздушен електропровод;
 6. Решение № 264/31.05.2012г. на ОбС – Елин Пелин;
 7. Становище на ЕООД „ВиК“ – София област, изх. № ТО-03-233/28.07.2022г.;
 8. Становище на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – SAP № IB-32-22-16489 от           29.08.2022г.;
 9. Указания на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изместване на съществуващи електрически съоръжения;
 10. Справка за координати на ПИ 27303.42.705;
 11. Електронен носител – 1 бр.

 

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

Дата:                                                                                 Уведомител: /Хр. Близнаков/