О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„СТАР СИТИ ПАРК“ ЕООД, ЕИК 206139069, представлявано и управлявано от Христо Иванов Близнаков със седалище и адрес на управление гр. София, Община Столична, Район Люлин, ул. Луи Пастьор № 30, hbliznakov@stad.bg, тел: 0888 714 030

 съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Строителство на 4 броя магазини за хранителни и промишлени бързооборотни стоки, със съответните складови площи в поземлени имоти с идентификатори 56407.138.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп и 56407.138.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп.“

  Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е достъпна в сградата на Община Пирдоп, ет.2 стая №5

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org