ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.001-0213
Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „СТАД“ ООД“

ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.001-0213
Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „СТАД“ ООД“

На 20.06.2016г. Стад ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0213 – Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „СТАД“ ООД, финансиран по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ – BG16RFOP002-2.001, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020.

Основната цел на проекта е подобряване на производствения капацитет чрез инвестиране в ново високотехнологично и надеждно оборудване, свързано с основната дейност на Стад ООД.

С реализация на проекта, дружеството ще осигури нужния капацитет за задоволяване търсенето на продуцията на фирмата на вътрешния и международните пазари и ще търси възможност за навлизане на нови такива, в частност – пазарите на ЕС.
Предвидените инвестиции в материални активи са обвързани пряко с:

1.Дейности за подобряване на производствените процеси;

2. Дейности за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти;

3. Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Проектът се реализира в град Дупница. Крайният срок за изпълнението му е 20.06.2017г.