RCHR ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0932
„Разкриване на нови и устойчиви работни места в
„СТАД“ ООД“

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0932
„Разкриване на нови и устойчиви работни места в
„СТАД“ ООД“

Проект „Разкриване на нови и устойчиви работни места в „СТАД“ ООД“ се осъществява съгласно Договор BG05M9OP001-1.003-0932-C01 от 22.08.2016 г. по процедура BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът цели създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица и подобряване на тяхната квалификация чрез предоставяне на професионално израстване посредством обучения по професионална квалификация, което ще доведе до интегрирането им на пазара на труда. Настоящият проект е насочен изцяло към подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, посредством инвестиране в човешки капитал. С изпълнението му „СТАД“ ООД се фокусира върху повишаване адаптивността на безработните и неактивните лица, посредством повишаване на тяхната професионална квалификация и провеждане на подходящи обучения. Това от своя страна ще доведе до повдигане на конкурентоспособността на „СТАД“ ООД. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на сектора на социалната икономика и като резултат ще допринесе за гарантиране на правото на безработните и неактивните лица за пълноценно участие в обществото и достоен труд, устойчива социална защита, осигурено равенство на възможностите, а посредством това ще активизира и икономическото и социално сближаване.

За постигане на заложените цели ще се реализират следните дейности:

  1. Организация и управление на проекта
  2. Информиране и публичност
  3. Идентифициране и подбор на безработни и неактивни лица;
  4. Провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на вече наетите лица;
  5. Осигуряване на заетост в „СТАД“ ООД;
  6. Закупуване и доставка на ДМА за изпълнение на преките задължения на новонаетите лица.

Продължителността на проекта е 14 месеца.

Бюджетът на проекта е 232 703.01 лева, от които 197 797.56 лева – европейско и 34 905.45 лева – национално финансиране.